ХИНДИ ЛУКМАН - КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ ИНДИИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

BIZ BARADA

about_us.jpg

Biz Hindistandaky lukmancylyk turizmi bilen gyzyklanýan Merkezi Aziýaly hemme raýatlara maglumat, maslahat we hemmetaraplaýyn ýardamçylyk berýän kompaniýadyrys. Häzirki wagta çenli biz 100-den gowrak maşgalalara ýokary hilli lukmançylyk bejergisini almaga, şol sanda böwrekleri we bagry oturtmak ýaly çynlakaý operasiýalaryň geçirilip bejerilmegine kömek etdik. Meşhur lukmançylyk merkezleri bilen işleşilende biziň kompaniýamyz gönükdiriji, guramaçy bolup, näsaga degişlilikde goragçy höküminde çykyş edýär. Biz lukmançylyk işgärleri bilen ýeňil aragatnaşygy ýola goýmak ýaly hyzmatlary öz içine alýan doly tehniki goldawy hödürleýäris.

Hemişe sag boluň! Saglygyňyzy ýitiren ýagdaýyňyzda biz Siziň çalt sagalmagyňyza kömek etmäge taýyndyrys.

Biziň esasy maksadymyz – Siziň saglygyňyz!

BIZIŇ IŞLEŞÝÄN HASSAHANALARYMYZ

blk.jpg
medanta.jpg
fortis.jpg
max.jpg

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ

WIZANY ALMAK ÜÇIN LUKMANÇYLYK ÇAKYLYGYNY TAÝÝARLAMAKDA KÖMEK

WIZANY ALMAK ÜÇIN LUKMANÇYLYK ÇAKYLYGYNY TAÝÝARLAMAKDA KÖMEK

AEROPORTDAN LUKMANÇYLYK MERKEZINE WE YZYNA UGRATMAK

AEROPORTDAN LUKMANÇYLYK MERKEZINE WE YZYNA UGRATMAK

OTELDE ÝERLEŞDIRMEK

OTELDE ÝERLEŞDIRMEK

TERJIMEÇI BILEN ÜPJÜN ETMEK

TERJIMEÇI BILEN ÜPJÜN ETMEK

NÄSAGYŇ ISLEGINE BAGLYLYKDA SÖWDA MERKEZLERINE WE ÝURDUŇ AJAÝYP ÝERLERINE GEZELENÇLERI GURNAMAK

NÄSAGYŇ ISLEGINE BAGLYLYKDA SÖWDA MERKEZLERINE WE ÝURDUŇ AJAÝYP ÝERLERINE GEZELENÇLERI GURNAMAK

BIZ BARADA YOUTUBE-daky SESLENMELER

yt_asya.jpg
yt_ayna.jpg
yt_gadam.jpg
yt_shaguly.jpg
yt_timur.jpg
yt_hoshgeldi.jpg

ÝERLEŞÝÄN ÝERIMIZ

map.jpg

HABARLAŞMA FORMASY

HL_LOGO_FOOTER.png

KONTAKTLAR

24/7 TERTIBI BOÝUNÇA IŞLEÝÄRIS

MOBIL BELGI / LINE / IMO

+919810669088

E-MAIL

hindilukman@gmail.com

© 2018 Designed by AyNazar